ေမြးရာပါမ်က္လံုးတစ္စံုမျမင္ရေပမယ့္ ဘယ္သူမွသင္မေပးပဲ earing နဲ႔တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ဂစ္တာလက္စြမ္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းသြားတ့ဲ SAW ZAW WIN HTUT ညီမ်ွျခင္း        C                        G              ...

More