✟ကိုယ္ေတာ္ပါရင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး✟ ေတးေရး- ေစာတုတ္ဟန္ ေတးဆို- Nဆိုင္းလီ၊ ခင္ေလးႏြယ္၊ Sတာ၊ လီလီျမင့္

More