✝ကိုယ္ေတာ္အတြက္သာမဟုတ္ရင္✝ ေတးေရး-မာတင္ ေတးဆို-ေကာင္းေကာင္း၊ လီယို၊ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္

More