သုညသခင္

✟သုညသခင္✟ ေတးေရး- စံပီး ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္

More

ပလႅင္ျဖဴေရွ႕

✟ ပလႅင္ျဖဴေရွ႕ ✟ ေတးေရး- အက္စတာႏွင္းပြင့္ ေတးဆို- ေစာဝင္းလြင္

More

နံ႐ိုးရာဇဝင္

✟နံ႐ိုးရာဇဝင္✟ ေတးေရး- ေသာင္းလႈိင္ ေတးဆို- ထြယ္ဆန္ေအာင္ ၊ ေဒလီယာေထာ

More