ထာဝရဘုရားအား အသစ်သောသီချင်းကို ဆိုကြလော့။

မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၊ ထာဝရဘုရားအား သီချင်းဆိုကြလော့။ ဆာလံ၊ ၉၆း၁။