ရွင္မာကုခရစ္ဝင္ ၁၀း၉ ဘုရားသခင္ တြဲဘက္၍ ထမ္းပိုးတင္ေတာ္မူေသာအရာကို လူမခြဲမခြာေစႏွင့္..✟Home Sweet Home✟ေတးေရး၊ေတးဆို-ရွိန္း

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, August 7, 2016

✟ Home Sweet Home ✟
ေတးေရး၊ ေတးဆို- ရွိန္း