✟ေမတၱာအလင္းရွင္✟ ေတးေရး-Lေဇာ္လ ေတးဆို-ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Saturday, July 9, 2016

✟ ေမတၱာအလင္းရွင္ ✟
ေတးေရး- L ေဇာ္လ
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္