✟ေမတၱာစက္ဝိုင္း✟ ေတးေရး-ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳ ေတးဆို-ေစာႏိုင္ႏိုင္၊ရိဘက္ခါ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, August 4, 2016

✟ ေမတၱာစက္ဝိုင္း ✟
ေတးေရး- ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳ
ေတးဆို- ေစာႏိုင္ႏိုင္၊ ရိဘက္ခါ