✟ေပါင္းစည္းဆပ္ကပ္✟ ေတးဆို-လားေဖာဆက္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, August 18, 2016

✟ ေပါင္းစည္းဆပ္ကပ္ ✟
ေတးဆို-လားေဖာဆက္