✟ေက်းဇူးေတာ္✟ ေတးေရး-Lေဇာ္လ ေတးဆို-ရတနာဦး

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, July 21, 2016

✟ေက်းဇူးေတာ္✟
ေတးေရး- L ေဇာ္လ
ေတးဆို- ရတနာဦး