✟ေက်းဇူးပဲေဖေဖ✟ ေတးေရး-ကူးေရာင္ ေတးဆို-ဆုန္သင္းပါရ္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Thursday, June 16, 2016

✟ေက်းဇူးပဲေဖေဖ✟
ေတးေရး- ကူးေရာင္
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္