✝အသက်ထက်ချစ်သော✝
တေးရေး-ခေနနိရှော
တေးဆို-အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်