သမိုင်းတင်လောက်တဲ့မေမေ
တေးရေး-စောဝီလ်းဖရက်
တေးဆို-ရတနာဦး