✝ ရိတ်သိမ်းချိန် ✝
တေးဆို-စောဝင်းလွင်၊ ဖိုးဖန်၊ ညီပုလေး