“ဘုရားသခင္ဆိုတာရွိတယ္´´ ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္၊MGလတ္ဆာရ္း ေတးဆို-Eden Group

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, April 3, 2016

ဘုရားသခင္ဆိုတာရွိတယ္

ေတးေရး-ခ်န္းေအာင္၊ MGလတ္ဆာရ္း

ေတးဆို-Eden Group