✟နံရိုးရာဇဝင္✟ ေတးေရး-ေသာင္းလႈိင္ေတးဆို-ထြယ္ဆန္ေအာင္၊ေဒလီယာေထာ

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, July 10, 2016

✟နံ႐ိုးရာဇဝင္✟
ေတးေရး- ေသာင္းလႈိင္
ေတးဆို- ထြယ္ဆန္ေအာင္ ၊ ေဒလီယာေထာ