✟တတိယေကာင္းကင္ဘံု✟ ေတးေရး-အင္ဗ်ဲမ္းလ ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Sunday, July 24, 2016

✟တတိယေကာင္းကင္ဘုံ✟
ေတးေရး-အင္ဗ်ဲမ္းလ
ေတးဆို-ေစာဝင္းလြင္