ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာ
တေးရေး-မြမင်းလွင်
တေးဆို-ခင်လေးနွယ်