✟ ကိုယ်တော့်အား ✟
တေးရေး-Dထဲလ်ဒီ
တေးဆို-အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်