✟ကိုယ္ေတာ္ပါရင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး✟ ေတးေရး-ေစာတုတ္ဟန္ ေတးဆို-Nဆိုင္းလီ၊ခင္ေလးႏြယ္၊Sတာ၊လီလီျမင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Monday, May 30, 2016

✟ကိုယ္ေတာ္ပါရင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး✟
ေတးေရး- ေစာတုတ္ဟန္
ေတးဆို- Nဆိုင္းလီ၊ ခင္ေလးႏြယ္၊ Sတာ၊ လီလီျမင့္