✟ကိုယ္ေတာ့္အား✟ ေတးေရး-Dထဲလ္ဒီ ေတးဆို-အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္

Posted by Myanmar Gospel Songs on Friday, August 19, 2016

✟ ကိုယ္ေတာ့္အား ✟
ေတးေရး-Dထဲလ္ဒီ
ေတးဆို-အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္