အရာရာ အားလုံး လွှမ်းမိုးသူ
ဝေဟင်အမြင့်ဆုံး ကောင်းကင်အထက်၌ စိုးစံသူ
အရာရာခပ်သိမ်း အုပ်စိုးသူ မည်သူမဆိုချီးမွမ်းဖို့ရန်
အထိုက်တန်ဆုံးဘုရား

Cho. ( ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ အသက်ရှင်မယ် ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ အသက်ရှင်မယ်

ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ အသက်ရှင်မယ် )၂ အသက်ရှိသရွေ့